Giám đốc Khối Kỹ Thuật - Thành viên HĐQT

Giám đốc Khối Kỹ Thuật - Thành viên HĐQT

Trần Công Lai