Cao ốc Sasco

Cao ốc Sasco

Cao ốc Sasco

  • Vị trí :

  • Năm hoàn thành:

  • Chức năng: