Cao ốc văn phòng Hải Nam

Cao ốc văn phòng Hải Nam

Cao ốc văn phòng Hải Nam

  • Vị trí :

  • Năm hoàn thành:

    2013

  • Chức năng: