Cao ốc văn phòng 112 Cao Thắng

Cao ốc văn phòng 112 Cao Thắng

Cao ốc văn phòng 112 Cao Thắng

  • Vị trí :

  • Năm hoàn thành:

    2012

  • Chức năng: