Cao ốc văn phòng Sasco (giai đoạn 2)

Cao ốc văn phòng Sasco (giai đoạn 2) Cao ốc văn phòng Sasco (giai đoạn 2) Cao ốc văn phòng Sasco (giai đoạn 2) Cao ốc văn phòng Sasco (giai đoạn 2) Cao ốc văn phòng Sasco (giai đoạn 2)

Cao ốc văn phòng Sasco (giai đoạn 2)

  • Vị trí :

  • Năm hoàn thành:

  • Chức năng: